IMG-LOGO
Verkeersschool
Marc van Hazendonk
Bij Verkeersschool Marc v Hazendonk ben je aan het juiste adres om op een eerlijke , betrouwbare en kwalitatieve manier je rijbewijs te halen, vraag gerust en vrijblijvend een rijles aan, zodat jij ervaart wat de vrijheid van autorijden inhoudt.

Algemene voorwaarden

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 • 1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 (WRM). De rij-instructeur is in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.
 • 1.2 De verkeersschool streeft ernaar dat het 1ste praktijkexamen binnen zeer korte termijn wordt gereserveerd. Deze termijnen zijn afgesproken met het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • 1.3 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 • 1.4 De rijles moet volledig worden benut door de cursist.
 • 1.5 Verkeersschool Marc v Hazendonk heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor hij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld een bedrijfsverzekering afgesloten.
 • 1.6 Indien de rijlessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rij-instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden, dan wordt de cursist, voor zover als mogelijk, hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De rij-instructeur neemt contact op met de cursist om een nieuwe rijles af te spreken. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
ARTIKEL 2 – Verplichtingen cursist.
De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken:
 • 2.1 Om rijlessen te volgen moet de cursist minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • 2.2 De leerling heeft schone handen en zit fris naast de instructeur en is verder verzorgd en vrij van boeren of winderigheid, eten of drinken wordt niet in de wagen gedaan.
 • 2.3 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is er een andere ophaal locatie afgesproken zorg dat instructeur hier duidelijk van op de hoogte wordt gebracht, eventueel stuur een extra whatsapp. Is de cursist iets te laat, dan wacht de rij-instructeur altijd minimaal 5 minuten op de afgesproken plek. Indien de cursist daarna nog niet gearriveerd is, heeft de verkeersschool het recht om de volledige rijles in rekening te brengen.
 • 2.3a zorg altijd dat er een vervolgles staat gepland, om teleurstelling te voorkomen bij het opnieuw inplannen.
 • 2.4 De cursist mag een rijles 48 uur van te voren afzeggen of verschuiven. Gebeurt dit te laat dan brengt de rijschool de volledige rijles in rekening, dit i.v.m. de gereserveerde tijd.
 • 2.4a Dagcursus en examen voor de aanhanger E achter B, kunnen binnen een termijn van 4 weken niet meer worden geannuleerd, dag en examen zijn nl. gepland, wordt er buiten deze termijn geannuleerd, worden kosten van het Cbr voor een nieuw examen berekend, binnen de termijn zijn kosten van examen en dagcursus voor de kandidaat.
 • 2.5 Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis, ziek zijn is geen dringende reden.
 • 2.6 De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen, alsmede bij onvoldoende kennis theorie, deze te leren, in opdracht van de instructeur, en leert op de 'goede' manier zijn theorie.
 • 2.7 Bij een tussentijdse toets en bij het rij-examen moet de cursist een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, alsmede voldoende lessen te hebben gevolgd , zodat niveau leerling acceptabel is, is dit niet het geval, dan is de rijschool gerechtigd om de toets of het examen te verplaatsen, als dit mogelijk is, is dit niet mogelijk is de rijschool niet verplicht aan de toets deel te nemen en zijn de kosten voor de leerling.
 • 2.8a De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over medische en psychische toestand, medicijn gebruik, alcohol, verslaving en eventueel drugsgebruik aan de verkeersschool. De cursist vult een Eigen Verklaring formulier naar waarheid in en ondertekend deze.
 • 2.8b De cursist volgt alleen rijlessen bij Verkeersschool Marc v Hazendonk, worden er rijlessen zonder overleg bij een andere rijschool gevolgd, of wordt er toch in andere voertuigen gereden, dan is de rijschool gerechtigd om per direct te stoppen met de rijlessen, en wordt er geen restitutie verleent op het tegoed van het pakket, wat eventueel vooruit is betaald.
 • 2.9 Indien de cursist iets verzwijgt uit het geen in 2.1 t/m 3.0 vermeld staat, dan heeft de verkeersschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 • Wordt waargenomen (reuk is voldoende) dat er nog alcohol, drugs, of gerelateerde middelen in het bloed zouden kunnen zijn, doordat deze binnen 48 uur voor de rijles zijn genuttigd, dan is de verkeersschool gerechtigd om accuut te stoppen met alle rijlessen zonder restitutie van eventuele tegoeden, openstaande tegoeden worden direct voldaan.
 • 3.0 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.7 genoemde situaties heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de cursist.
ARTIKEL 3 – Betaling
Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
 • 3.1 Is er een kennismakingsles of proefles, dan wordt deze contant voldaan. Wordt afgesproken een factuur of betaalverzoek te sturen, dan is de ontvangdag van de factuur of betaalverzoek gelijk de betaaldag, om het factuurbedrag over te maken op het zakelijke rekeningnummer van de verkeersschool.
 • 3.2 Bij een beginnerspakket ontvangt de cursist na de eerste rijles het factuurbedrag van het desbetreffende beginnerspakket. De ontvangdag van het factuurbedrag of betaalverzoek is gelijk de betaaldag.
 • 3.2.a voor de aanhangerrijlessen, geldt het volgende, wordt er een dagcursus afgesproken, die altijd vooraf gaat met een intakeles, dan ontvangt de cursist een factuur.
 • 3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de verkeersschool de volgende procedure:
 • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvangt de cursist na de waarschuwing een factuurbedrag van de achterstand.
 • b. Verkeersschool Marc v Hazendonk heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15 aan administratiekosten. Bovendien mag Verkeersschool Marc v Hazendonk rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 • 3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt , weet dan dat de verkeersschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er extra kosten bij die de cursist zelf moet dragen.
 • 3.5 Verkeersschool Marc v Hazendonk is gerechtigd tijdens de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen.
 • 3.6 Indien de cursist een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is Verkeersschool Marc v Hazendonk gerechtigd, als de cursist toch om welke reden dan ook wil stoppen met de rijlessen, dan hanteert de verkeersschool 20 % annuleringskosten van het nog openstaande tegoed, en de gereden lessen worden omgezet naar de prijs van losse lessen, excl administratiekosten van minimaal 1 rijles. De cursist zal dan bij verrekening van het saldo de geldende losse lesprijs, en 20 % annuleringskosten van het nog openstaande saldo berekend krijgen. Indien een cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of tussentijdse toets (TTT) en de cursist neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of TTT, zal geen restitutie van examengeld of ttt plaatsvinden.
 • 3.7 Eenmaal als een ttt/examen is gepland, staat deze vast en kan niet meer worden geannuleerd, voor een overlijden of voor ziek zijn kan restitutie worden gevraagd middels een doktersverklaring, in alle andere gevallen wordt er om welke reden dan ook geen restitutie meer gegeven. Mocht het zijn dat er handelingen qua een tussentijdse toets of een praktijkexamen verzetten verricht moeten worden, is de Verkeersschool gerechtigd om hiervoor kosten in rekening te brengen, zeker als deze handelingen te wijten zijn aan de leerling.(door afzeggen van lessen of stoppen met lessen, om welke reden dan ook.)
ARTIKEL 4 – Rij(her)examen
Rij(her)examen:
 • 4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 • 4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist de kosten van één rijles te berekenen.
ARTIKEL 5 – Beëindigen van de lespakketten.
Beëindigen van de lespakketten:
 • 5.1 Verkeersschool Marc v Hazendonk heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:
 • a. Verkeersschool Marc v Hazendonk sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7)
 • b. Verkeersschool Marc v Hazendonk sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding, in welke vorm dan ook.
 • c. de cursist zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolg afspraak.
 • d. wordt er gestopt met lessen, dan vervalt na een jaar de geldigheid van een pakket, of leerling heeft met rijschool afspraken gemaakt.
 • e. Wordt er gestopt met lessen, en heeft leerling niet op juiste wijze theorie gehaald, of bijgehouden dan vindt nooit restitutie plaats.
 • f. Is het pakket meer als een jaar geleden gekocht, dan wordt nooit restitutie verleend op de toets of het examen, wel blijven deze geldig, als er doorgelest wordt bij de verkeersschool waar pakket is gekocht.
 • g.maak je de keuze om wat voor reden dan ook, om geen toets te nemen, dan kan hier nooit een restitutie op worden verleend.
 • 5.2 Indien een lespakket of overeenkomst word beëindigd als gevolg van artikel 5.1a,b,c,d,e,f of eenzijdig de keuze wordt gemaakt te stoppen, zal er geen restitutie van lesgelden, toets of examen plaats vinden.
 • 5.2 indien er toch restitutie plaats zou vinden, is dit maximaal het examengeld wat nog niet afgedragen zou zijn aan het cbr, minus administratie kosten.

ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken
Aanvullende afspraken:
 • 6.1 Verkeersschool Marc v Hazendonk kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken.
 • 6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze lespakketten en overeenkomsten van kracht zijn.
 • 6.3 leerling haalt theorie op juiste wijze d.w.z géėn dagcursus theorie (recht op restitutie vervalt bij beëindiging overeenkomst cq rijlessen.)
 • 6.4 Praktijkexamen of tussentijdse toets wordt pas aangevraagd als leerling zijn lessen aansluitend heeft gevolgd, bij een langere periode van afwezigheid wordt examen of tussentijdse toets aangevraagd nadat het niveau weer vastgesteld is na minimaal 4 rijlessen.
ARTIKEL 7 – Vrijwaring.
Vrijwaring:
 • 7.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
 • a. Verkeersschool Marc v Hazendonk kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 • b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld, alsmede het opzettelijk schade aanbrengen aan het voertuig kan toegerekend worden aan de cursist.
 • c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn.
 • Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.
 • d. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de verkeersschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 • 7.2 Verkeersschool Marc v Hazendonk zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
ARTIKEL 8
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.