IMG-LOGO

Algemene voorwaarden

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 • 1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 (WRM). De rij-instructeur is in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.
 • 1.2 De verkeersschool streeft ernaar dat het 1ste praktijkexamen binnen zeer korte termijn wordt gereserveerd. Deze termijnen zijn afgesproken met het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • 1.3 De cursist legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 • 1.4 De rijles moet volledig worden benut door de cursist.
 • 1.5 Verkeersschool Marc v Hazendonk heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor hij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld een bedrijfsverzekering afgesloten.
 • 1.6 Indien de rijlessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rij-instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden, dan wordt de cursist, voor zover als mogelijk, hiervan tijdig op de hoogte gebracht. De rij-instructeur neemt contact op met de cursist om een nieuwe rijles af te spreken. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.
ARTIKEL 2 – Verplichtingen cursist.
De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken:
 • 2.1 Om rijlessen te volgen moet de cursist minimaal 16,5 jaar oud zijn. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • 2.2 De leerling heeft schone handen en zit fris naast de instructeur en is verder verzorgd en vrij van boeren of winderigheid.
 • 2.3 De cursist zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist iets te laat, dan wacht de rij-instructeur altijd minimaal 5 minuten op de afgesproken plek. Indien de cursist daarna nog niet gearriveerd is, heeft de verkeersschool het recht om de volledige rijles in rekening te brengen.
 • 2.4 De cursist mag een rijles 48 uur van te voren afzeggen of verschuiven. Gebeurt dit te laat dan heeft de rijschool het recht om de volledige rijles in rekening te brengen i.v.m. de gereserveerde tijd.
 • 2.5 Een te laat afgezegde rijles wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis, ziek zijn is geen dringende reden.
 • 2.6 De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • 2.7 Bij een tussentijdse toets en bij het rij-examen moet de cursist een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • 2.8 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over medische en psychische toestand, medicijn gebruik, alcohol, verslaving en eventueel drugsgebruik aan de verkeersschool. De cursist vult een Eigen Verklaring formulier naar waarheid in en ondertekend deze.
 • 2.9 Indien de cursist iets verzwijgt uit het geen in 2.7 vermeld staat, dan heeft de verkeersschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 • 3.0 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.7 genoemde situaties heeft de autorijschool het recht dit te verhalen op de cursist.
ARTIKEL 3 – Betaling
Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
 • 3.1 Is er een kennismakingsles of proefles, dan wordt deze contant voldaan. Wordt afgesproken een factuur of betaalverzoek te sturen, dan is de ontvangdag van de factuur of betaalverzoek gelijk de betaaldag, om het factuurbedrag over te maken op het zakelijke rekeningnummer van de verkeersschool.
 • 3.2 Bij een beginnerspakket ontvangt de cursist na de eerste rijles het factuurbedrag van het desbetreffende beginnerspakket. De ontvangdag van het factuurbedrag of betaalverzoek is gelijk de betaaldag.
 • 3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de verkeersschool de volgende procedure:
 • a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvangt de cursist na de waarschuwing een factuurbedrag van de achterstand.
 • b. Verkeersschool Marc v Hazendonk heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 15 aan administratiekosten. Bovendien mag Verkeersschool Marc v Hazendonk rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 • 3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt , weet dan dat de verkeersschool een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er extra kosten bij die de cursist zelf moet dragen.
 • 3.5 Verkeersschool Marc v Hazendonk is gerechtigd tijdens de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen.
 • 3.6 Indien de cursist een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is Verkeersschool Marc v Hazendonk gerechtigd, als de cursist toch om welke reden dan ook wil stoppen met de rijlessen, dan hanteert de verkeersschool 15 % annuleringskosten van de nog openstaande tegoed, en de gereden lessen worden omgezet naar de prijs van losse lessen. De cursist zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs, en 15 % annuleringskosten van het nog openstaande saldo berekend krijgen. Indien een cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of tussentijdse toets (TTT) en de cursist neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of TTT, zal geen restitutie van examengeld of ttt plaatsvinden.
ARTIKEL 4 – Rij(her)examen
Rij(her)examen:
 • 4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
 • 4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wel het recht om aan de cursist de kosten van één rijles te berekenen.
ARTIKEL 5 – Beëindigen van de lespakketten.
Beëindigen van de lespakketten:
 • 5.1 Verkeersschool Marc v Hazendonk heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:
 • a. Verkeersschool Marc v Hazendonk sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7)
 • b. Verkeersschool Marc v Hazendonk sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding, in welke vorm dan ook.
 • c. de cursist zich na het niet nakomen van een afspraak binnen 14 dagen niet heeft gemeld voor een vervolg afspraak.
 • 5.2 Indien een lespakket of overeenkomst word beëindigd als gevolg van artikel 5.1a,b,c zal er geen restitutie van lesgelden plaats vinden.
ARTIKEL 6 – Aanvullende afspraken
Aanvullende afspraken:
 • 6.1 Verkeersschool Marc v Hazendonk kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken.
 • 6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze lespakketten en overeenkomsten van kracht zijn.
ARTIKEL 7 – Vrijwaring.
Vrijwaring:
 • 7.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
 • a. Verkeersschool Marc v Hazendonk kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 • b. Als de cursist zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld.
 • c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn.
 • Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld.
 • d. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de verkeersschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 • 7.2 Verkeersschool Marc v Hazendonk zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.
ARTIKEL 8
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.